MANUELE THERAPIE
FYSIOTHERAPIE
VUUREGGE

Coevorden

tel. 06-24850669

Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy beleid AVG.

Fysiotherapie en Manuele therapie Vuuregge hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie en Manuele therapie Vuuregge houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapie en Manuele therapie Vuuregge zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarom hebben we deze gegevens nodig.
• Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst oftewel WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
• Om uw fysiotherapie behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
• Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
• Om (alleen na uw toestemming) contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts indien dit nodig is.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), email adres, huisarts, polisnummer van uw zorgverzekering, legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw fysiotherapie behandeling, hieronder vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard.

Hoe verkrijgen we deze gegevens.
In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u bij ons in de praktijk komt om behandeld te worden. We kunnen ook een deel van uw gegevens verkrijgen als u die invult op het contactformulier van onze beveiligde website. Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief van uw (huis)arts of het ziekenhuis ontvangen met daarin uw gegevens.
Indien wij van u een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie en Manuele therapie Vuuregge opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Aan wie verstrekken wij deze gegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d. .
Wij verstrekken uw gegevens in een aantal gevallen aan een andere partij, deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de WBP en per 25-5-2018 de AVG.
Deze partijen zijn:
Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts. Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere zorgverleners na uw toestemming.
Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Fysiotherapie en Manuele therapie Vuuregge van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Website bezoek.
Bij uw bezoek aan onze website worden geen cookies gebruikt om uw internet gedrag te herleiden of op te slaan.
Onze website draait onder een beveiligde verbinding (SSL), dat betekent dat u een slotje in de adresbalk van uw browservenster moet zien en het adres begint met “https”.

Vragen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
Fysiotherapie en Manuele therapie Vuuregge
Liguster 7
7742SP Coevorden
tel. 06-24850669
mail : [email protected]