MANUELE THERAPIE
FYSIOTHERAPIE
VUUREGGE

Coevorden

tel. 06-24850669

Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright en auteurswet Jan Vuuregge manuele therapie/fysiotherapie.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op vuureggefysio.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker van vuureggefysio.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in vuureggefysio.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Jan Vuuregge manuele therapie/fysiotherapie.
Jan Vuuregge manuele therapie/fysiotherapie kan er niet voor in staan dat de informatie op vuureggefysio.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Jan Vuuregge manuele therapie / fysiotherapie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van vuureggefysio.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om vuureggefysio.nl te kunnen raadplegen.
Jan Vuuregge manuele therapie/fysiotherapie is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van vuureggefysio.nl verkregen is.
Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de ‘veel gestelde vragen’ rubriek kunt u rechten ontlenen.